MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA I DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA PER A LA CONTENCIÓ DEL COVID-19 AL TERRITORI DE CATALUNYA.

Des de l’inici de la pandèmia i atenent a la excepcionalitat de la situació, s’han pres diferents mesures per tal de evitar que el brot del virus SARS-CoV-2.

Recentment al territori de Catalunya s’han aprovat les següents:

Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En el àmbit territorial i de mobilitat s’han adoptat les següents restriccions:

 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
 • Durant el cap de setmana no es pot entrar ni sortir del municipi des de les 6h del mati del divendres fins a les 6h del mati de dilluns.

S’exceptuen els desplaçaments motivats per:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 4. Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 5. Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 7. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 8. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 9. Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 10. A causa de força major o situació de necessitat.
 11. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 12. La circulació en trànsit de pas.

A més, entre municipis s’exceptuen:

 1. Els desplaçaments motivats per la visita a cementiris el dia 31 d’octubre i 1 de novembre dins de la mateixa comarca.
 2. Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

 

En el àmbit de la mobilitat nocturna (toc de queda):

Mitjançant la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, des del 25 d’octubre queden prohibits tots els desplaçaments i la circulació per la via pública entre les 22h i les 6h amb les següents excepcions:

 1. Assistència sanitària d’urgència.
 2. Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 3. Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 4. Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 5. Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 6. Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 7. Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
 8. Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 9. Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4h a les 6h de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
 10. Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

S’haurà de dur el certificat de declaració autoresponsable (s’adjunta) o qualsevol altre document que justifiqui el desplaçament davant dels controls policials.

 

En el àmbit social, laboral i professional, de culte i educatiu.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, exceptuant:

 1. Activitats laborals, prioritzant el teletreball i si no és possible flexibilitzar l’horari per evitar hores punta.

Si no es possible el teletreball, aplicar mesures per garantir la distancia de seguretat interpersonal i en cas que no es pugui mantenir la distancia, cal proporcionar als treballadors els equips de protecció adequats, sent obligatòria la mascareta en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o en desplaçaments per l’interior.

Es suspenen congressos, convencions i fires.

 1. Activitats de culte, religiosos i cerimònies civils. El aforament queda limitat al 30%.
 2. Mitjans de transport públic, que manté el 100% quedant prohibit tota activitat que comporti treure’s la mascareta, com menjar.
 3. Activitats docents i activitats d’intervenció socioeducativa, passant a ser virtual la educació universitària i la docència teòrica i suspenent-se les activitats de lleure infantil i juvenil, esport escolar i activitats extraescolars excepte les que estrictament mantinguin els grups bombolla.

En el àmbit comercial i de la restauració:

Es decreta el tancament de:

– Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, excepte:

 1. Els dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 2. Els que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800m2 i accés directe i independent des del carrer, acotant el aforament màxim al 30%.

– Serveis que impliquin un contacte personal proper, excepte:

 1. Serveis essencials, sanitaris, socials o sociosanitaris.
 2. Serveis de perruqueria, que poden oferir, únicament, activitats relacionades amb la higiene del cabell.

– Se suspenen les fires comercials.

– Les activitats de restauració segueixen suspeses.

Podran obrir

 1. Els serveis i comerços minoristes poden obrir fins a les 21h amb un 30% d’aforament, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23h.
 2. Els establiments de més de 800m2 que acotin la seva superfície a 800m2 i l’aforament al 30%.
 3. Si no és possible reduir l’aforament, només s’hi permet l’accés d’un sol client.
 4. Els establiments d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l’aforament al 50% de l’habitual.
 5. Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l’abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
 6. Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 7. Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili.
 8. Els mercats no sedentaris amb un aforament limitat al 30%.
30/10/2020