RD-LLEI 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

S’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que, entre altres mesures, ha introduït noves normes fiscals per a mitigar els efectes econòmics del Covid-19 i facilitar el compliment de les obligacions tributàries per part dels contribuents per a finals de 2020 i aquest nou exercici 2021.

Destaquem les principals:

 

Ajornament d’autoliquidacions el termini de les quals finalitzi des de l’1 d’abril fins al 30 d’abril del 2021.

S’han flexibilitzat els ajornaments de les autoliquidacions que s’hagin de presentar entre l’1 d’abril i el 30 d’abril de 2021 per part d’empreses i autònoms que van facturar menys de 6.010.121,04 euros durant el 2020.

Es permet l’ajornament de manera automàtica i sense garantia de deutes fins a 30.000 euros també a:

  • Liquidacions de retencions i ingressos a compte
  • Tributs repercutits (IVA).
  • Pagaments fraccionats de l’Impost de societats.

L’ajornament podrà sol·licitar-se per fins a sis mesos, sense que s’hagin de satisfer-se interessos de demora pels tres primers mesos.

 

Empresaris en estimació objectiva.

S’han introduït les següents millores fiscals per als empresaris acollits al règim d’estimació objectiva de l’IRPF i al règim simplificat de l’IVA:

S’incrementa del 5% al 20% la reducció aplicable sobre el rendiment net de mòduls a computar en la declaració de l’IRPF de 2020 i s’aprova una reducció del 20% de la quota anual meritada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA de l’any 2020.

Empresaris que desenvolupin activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, totes dues reduccions són del 35%.

També es tindrà en compte a l’hora de calcular els pagaments fraccionats d’IRPF del quart trimestre de 2020 i del primer trimestre de 2021 i càlcul de l’ingrés a compte de l’Impost sobre el Valor Afegit corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021.

No es computaran com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat:

  • Els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma durant el primer semestre de 2020.
  • Els dies del segon semestre de 2020 pels quals estant o no declarat l’estat d’alarma, l’exercici de l’activitat econòmica hagués quedat suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per a corregir la situació del COVID-19.

La renúncia a l’aplicació del règim de mòduls per a l’exercici 2021 no impedirà tornar a tributar per aquest règim en 2022. Igualment, aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020 bé per haver presentat el pagament fraccionat d’estimació directa (M130) del primer trimestre de 2020 o bé per haver optat per l’estimació directa mitjançant declaració censal a partir de l’1 d’abril de 2020, podran tornar a tributar en mòduls en els exercicis 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia.

El termini per a presentar les renúncies o revocacions relatives al règim de mòduls respecte l’any 2021 s’amplia fins al pròxim 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades durant aquest mes de desembre fins a la publicació en el BOE del Reial decret llei 35/2020 s’entendran presentades en període hàbil. No obstant això, els empresaris que així ho desitgin podran tornar a modificar la seva opció entre el 24 de desembre de 2020 i el 31 de gener de 2021.

Els contribuents podran tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació, de la següent forma:

  • Revocant la renúncia al desembre de 2021.
  • Presentant el pagament fraccionat de 1T-2022 mitjançant el model 131.

 

Arrendadors.

Es redueix el termini a tres mesos per als exercicis 2020 i 2021 perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament d’acord el que s’estableix en l’article 13.3 del Reglament d’IRPF, és a dir:

Aquests saldos de dubtós cobrament seran despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, si entre el moment de la primera gestió de cobrament pel contribuent i el de la finalització del període impositiu hagués transcorregut més de tres mesos, i no s’hagués produït una renovació de crèdit i estigui degudament justificat.

Per a l’exercici 2021, per als arrendadors, sempre que no tinguin la consideració de “gran arrendador”, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent d’habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l’immoble al desenvolupament d’una activitat econòmica classificada en la divisió 6 o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les tarifes d’IAE, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda de l’arrendament, que de manera voluntària, haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

Això no serà aplicable quan la rebaixa en la renda arrendatícia es compensi amb posterioritat per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions, o quan els arrendataris siguin unes persones o entitats vinculades.

 

Rendiment de treball en espècie exempt.

Estaran exemptes els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empreses o economats de caràcter social.

Amb efectes des d’1 de gener de 2020, es modifica la lletra a) en l’apartat 3 de l’article 42 de la LIRPF de tal forma que, a partir d’aquesta data, l’exempció assenyalada serà aplicable amb independència que el servei es presti en el propi local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament en el seu centre de treball o en el lloc triat per aquell per a desenvolupar el seu treball en els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

 

Deterioració de crèdits per impagaments en cas de pimes.

Aplicable tant en l’Impost de societats com en l’IRPF (en cas que es desenvolupi una activitat econòmica), en el supòsit de societats i empresaris que siguin considerats “empreses de reduïda dimensió”, per als exercicis 2020 i 2021, es redueix de sis a tres mesos el termini que ha de transcórrer des de la data de venciment d’un crèdit perquè la deterioració comptabilitzada sigui deduïble.

La reforma fiscal 2015
29/12/2020