RD-LLEI 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE núm. 23 de 27/01/2021)

S’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, amb la finalitat de mantenir les mesures de suport establertes en el RDL 30/2020 i anteriors i pel qual es prorroguen els ERTEs i les prestacions als treballadors autònoms.

Pròrroga ERTES, nous ERTES, limitacions i mesures protecció.

En termes generals es manté el que es disposa en el RDL 30/2020, de 29 de setembre, anterior pròrroga dels ERTO, si bé se simplifiquen lleugerament a l’hora de la seva tramitació i es facilita el trànsit de la modalitat d’ERTO per impediment a ERTO per limitació i viceversa.

Pròrroga ERTES fins al 31 de maig de 2020 i exoneracions

 Es prorroguen automàticament els ERTO de Força Major vigents (basats en l’article 22 del RDL 8/2020).

 • Els ERTO per impediment, tant els autoritzats sobre la base de l’apartat segon de la Disposició addicional primera del RDL 24/2020 (“REBROT”), com els autoritzats sobre la base de l’article 2.1 del RDL 30/2020.

Mantenen la seva vigència conforme el recollit en les resolucions estimatòries de l’Autoritat Laboral, expresses o per silenci, sent aplicable els següents percentatges d’EXONERACIÓ aplicable des de l’1 de febrer 2021 al 31 maig 2021:

EMPRESA IMPEDIMENT*
< 50 treballadors 100%
Igual o més 50 treballadors 50%

* Respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, en els centres afectats, i dels períodes i percentatges de jornada afectades per la suspensió. Durant el període d’impediment (tancament) i fins al 31 de maig de 2021.

 

 • Els ERTO per limitació basats en l’article 2.2 del RDL 30/2020, si bé les exoneracions per a aquests seran les següents:
EMPRESES ERTO PER LIMITACIÓ *
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
< 50 treballadors 100% 90% 85% 80%
Igual o més 50 treballadors 90% 80% 75% 70%

* Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

Les exoneracions s’aplicaran respecte de les persones treballadores i respecte de l’abonament de l’aportació empresarial (art. 273.2 LGSS), així com el relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta. I el procediment i requisits per a la seva aplicació de les exoneracions continuaran sent els previstos en l’article 2 del RDL 30/2020.

 • Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives (ETOP) vinculats a la COVID-19:
 • Iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest RDL (27/01/2021) els continuarà sent aplicable l’apartat 4 de l’article 3 del RDL 30/2020:

Continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit en aquesta. Podran ser prorrogats durant la vigència del present RDL 2/2021, sempre que mediï acord en període de consultes.

 • Iniciats després de l’entrada en vigor d’aquest RDL (27/01/2021) i fins al 31 de maig de 2021, se’ls aplicarà el que es disposa en article 3 del RDL 30/2020:
 • Es d’aplicació l’article 23 RDL 8/2020 amb les especialitats recollides en RDL 30/20;
 • Es pot iniciar un ERTO ETOP mentre estigui vigent un ERTO FM.
 • Pròrroga automàtica ERTO FM d’empreses/centres de treball pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura l’activitat de la qual es classifiqui en algun dels codis CNAE* previstos en l’Annex d’aquest nou RDL, també s’inclouen:
 • ERTO FM empreses CNAE que transitin a un ERTO ETOP;
 • Les que tinguessin un ERTO ETOP, l’activitat del qual es classifiqui en algun dels CNAE previstos en aquesta norma i que haguessin tingut dret a les exempcions regulades en la disposició addicional primera del RDL 30/2020
 • Les que es prorrogui automàticament l’ERTO FM, segons l’article 1 d’aquest RDL, i el negoci del qual depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses CNAE, o que formin part de la cadena de valor d’aquestes.
 • Aquelles empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat d’un ERTO FM a un ERTO ETOP.

El codi CNAE que es classifica l’activitat de l’empresa és el que resulti d’aplicació per a la determinació dels tipus de cotització per a la cobertura de les contingències d’accident de treball i malalties professionals respecte de les liquidacions de quotes presentades al setembre de 2020. 

EMPRESA EXONERACIONS*
< 50 treballadors 85%
Igual o més 50 Treballadors 75%

* Tant per als afectats que reiniciïn la seva activitat com per als afectats que tinguin els seves activitats suspeses.

 

IMPORTANT!: Aquestes exempcions seran incompatibles amb les de l’article 1 i 2 (ERTO FM i ERTO per impediment i/o limitacions).

 

Nous ERTO per impediment o limitació d’activitat

 Es podran tramitar nous ERTO per impediment o limitacions en els termes recollits en l’article 2 del RDL 30/2020, a partir de l’1 de febrer de 2021 i fins al 31 de maig de 2021.

El procediment, requisits i percentatges per a les exoneracions són els mateixos que per als quals estiguin vigents a l’entrada en vigor del present RDL.

Es regula el trànsit automàtic entre un ERTO d’impediment a un altre de limitació, i viceversa, sense necessitat de tramitar un nou, bastant la comunicació del canvi a l’Autoritat Laboral i, en el seu cas, als Representants dels treballadors, indicant data d’efectes, centres i treballadors afectats.

Per a l’aplicació dels percentatges d’exempció, serà suficient amb la declaració responsable davant la TGSS.

 

Pròrroga fins al 31/05/2021 d’altres mesures previstes en anteriors Reials decrets Llei.

 – La salvaguarda de l’ocupació (art. 5 RDL 30/2020) en relació als períodes anteriors i al qual es deriva dels beneficis recollits en la present norma i de conformitat amb els terminis corresponents. Això és, si s’acullen a noves exoneracions conforme a aquest nou RDL, un nou període de 6 mesos, que començaria a comptar des del moment en què acabés l’anterior compromís.

– Els límits i excepcions sobre la realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions (art. 7 RDL 30/2020).

– Els límits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends (art. 4 RDL 30/2020) per a tots els expedients autoritzats amb anterioritat o en virtut de la present norma, als quals s’apliquin les exoneracions previstes en aquest RDL.

– Els límits i previsions relacionats amb la transparència fiscal (art. 4 RDL 30/2020) per a tots els expedients autoritzats amb anterioritat o en virtut d’aquest RDL.

– La limitació als acomiadaments/extincions per causes d’FM o ETOP vinculades a la COVID19 (art. 2 RDL 9/2020.).

Interrupció, tant del còmput de la durada màxima dels contractes temporals com dels períodes de referència equivalents al període suspès (art. 5 RDL 9/2020).

 

Pròrroga mesures protecció treballadors (fins a 31/05/2021).

Es prorroguen fins al 31/05/2021 les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l’article 8 del RDL 30/2021, tant per a les persones afectades pels ERTO als quals es refereix el mateix article 8, com per a les afectades pels ERTO que es contemplen en aquest nou RDL, però amb les següents particularitats:

– La reposició de prestacions (comptador a zero) es manté segons els termes i terminis de l’article 8.7 del RDL 30/2020.

Recordar que la reducció de les prestacions consumides a partir de l’entrada en vigor d’aquest nou RDL en els ERTO en els quals fins ara s’aplicava aquesta mesura, no obstant això, no afectarà les noves prestacions que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2026.

Las empreses que ja haguessin presentat sol·licitud col·lectiva d’accés a la prestació, NO HAURAN DE PRESENTAR una nova sol·licitud.

 – Pròrroga de la vigència de l’article 6 del RDL 8/2020 “Pla MeCuida” que permet a la persona treballadora flexibilitzar la jornada laboral per a exercir la cura de les persones dependents.

– Pròrroga de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 del RDL 30/2020 de protecció extraordinària dels treballadors amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, així com dels treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d’ocupació que no siguin beneficiaris de prestacions de desocupació; i la compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial en determinats supòsits.

 

PRESTACIONS AUTÒNOMS.

PRESTACIÓ CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI.

 Autònoms en els quals concorrin els requisits establerts per a això en l’article 327 de la LGSS excepte les exigències de trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, subscriure el compromís d’activitat i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball a través de les activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora.

REQUISITS:

 • Acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

 • Acreditar, de tenir treballadors per compte d’altri, estar al corrent obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides: DECLARACIÓ RESPONSABLE.

QUANTIA:

 • 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
 • 50% de la base mínima de cotització en el supòsit de pluriactivitat.

MERITACIÓ, DURADA i SOL·LICITUD a través de les MÚTUES col·laboradores i ISM (Institut Social de la Marina).

 • A partir de l’1 de febrer de 2021 i com a màxim fins al 31 de maig de 2021.

A partir del 31 de maig de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits de l’article 330 de la LGSS (estar afiliats i en alta, període mínim de cotització, trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, no haver complert edat ordinària per a causar pensió de jubilació i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes).

OBLIGACIONS:

 • El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.
 • La mútua col·laboradora o, en el seu cas, el ISM, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

COMPATIBILITATS:

AMB EL TREBALL PER COMPTE D’ALTRI, SEMPRE QUE:

 • Els ingressos procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d’altri no podran superar 2,2 vegades l’SMI (fixat en 950,00 €), és a dir, 2.090,00 €; SEMPRE QUE, els ingressos per compte d’altri no superin 1,25 vegades l’import del SMI, això és, 1.187,50 €.

RENÚNCIA:

En qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació. Podent retornar la prestació per pròpia iniciativa.

REVISIÓ:

Les mútues o el ISM revisaran a partir de l’1 de setembre de 2021 totes les resolucions provisionals adoptades, recaptant del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries corresponents als exercicis 2019 i 2021.

De no tenir dret a la mateixa s’iniciarà procediment de RECLAMACIÓ més recàrrec, per part TGSS.

 

Prestació Extraordinària per Cessament d’Activitat Suspensió (similar a la introduïda per l’art. 13.1 RDL 30/2020)

 En favor d’aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que pugui adoptar-se sobre aquest tema.

 REQUISITS:

 • Estar afiliats i en alta en el RETA o, en el seu cas, en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar (RETMAR), abans de l’1 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social, en cas contrari es convida al pagament en termini 30 dies.

QUANTIA:

 • 50 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada, quantitat que s’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.
 • 40% en cas més d’un convivent de la mateixa unitat familiar que tingui dret a la prestació.

MERITACIÓ I DURADA:

 • El dret neix des de l’endemà a la mesura de tancament.
 • Es percebrà un màxim de 4 MESOS, finalitzant l’últim dia del mes següent al d’aixecament de la mesura de tancament o, fins al 31/05/2021 si aquesta última data és anterior.

SOL·LICITUD: a través de les MÚTUES col·laboradores i ISM (Institut Social de la Marina).

Dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat perquè la sol·licitud tingui efectes des de l’endemà a la mesura de tancament.

Si es presenta fora del termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.

OBLIGACIONS i EXONERACIONS:

 • Mantenir l’alta en règim d’autònom.
 • Exonerat de l’obligació de cotitzar, des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021, si aquesta última data és anterior.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat.

 INCOMPATIBILITATS:

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que aquests ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional (SMI).
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Amb les ajudes per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

 

 Prestació Extraordinària de Cessament d’Activitat de Naturalesa extraordinària (PECANE)

 Treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest RDL o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de la LGSS, per no reunir els requisits de manca exigits en la norma.

REQUISITS:

– Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les quotes des d’abans de l’1 d’abril de 2020.

– De no estar al corrent en el pagament es convida en termini 30 dies.

– No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.

– Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre de 2020. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.

QUANTIA:

 • 50 % de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
 • 40% en cas més d’un convivent de la mateixa unitat familiar que tingui dret a la prestació.

MERITACIÓ, DURADA i SOL·LICITUD a través de les MÚTUES col·laboradores i ISM (Institut Social de la Marina)

 • El dret neix el 01/02/2021.
 • Es percebrà un màxim de 4 MESOS, si es presenta dins dels 21 dies naturals de febrer.

Per a sol·licituds fora de termini, els efectes naixeran el primer dia del mes següent al de la presentació i la seva durada no excedirà del 31/05/2021.

OBLIGACIONS i EXONERACIONS

 • Mantenir l’alta en règim d’autònom mentre es percebi la prestació.
 • Exonerat de l’obligació de cotitzar.
 • El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció

OBLIGACIÓ DE COTITZAR PER CESSAMENT D’ACTIVITAT, a partir del mes següent a la finalització de la percepció de la prestació (per als quals no vinguessin cotitzant).

EXTINCIÓ DEL DRET

Si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per a causar dret a la prestació de cessament d’activitat contemplada en l’article 7 d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de la LGSS.

INCOMPATIBILITATS

 • Amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que aquests ingressos siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI (fixat l’SMI 950,00 €) no superar 1.187,50 €.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Amb les ajudes per paralització de la flota (només per als treballadors per compte propi inclosos en el RETMAR).

RENÚNCIA

En qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació. Podent retornar la prestació per pròpia iniciativa.

 REVISIÓ

Les mútues o el ISM revisaran a partir de l’1 de setembre de 2021 totes les resolucions provisionals adoptades, recaptant del Ministeri d’Hisenda les dades tributàries corresponents al primer trimestre de l’any 2020 i als dos primers trimestres del 2021 dels treballadors autònoms.

De no tenir dret a la mateixa s’iniciarà procediment de RECLAMACIÓ més recàrrec, per part TGSS.

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER Als TREBALLADORS DE TEMPORADA.

Sent de temporada aquells autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o en el RETMAR durant un mínim de 4 MESOS i un màxim 6 MESOS en cadascun dels anys. I alta no superior a 120 dies al llarg d’aquests anys.

REQUISITS:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA o RETMAR com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
 • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas contrari es convida al pagament en 30 dies.

QUANTIA:

 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

SOL·LICITUD I DURADA:

 La sol·licitud ha de presentar-se dins dels primers 21 dies naturals de febrer. En aquest cas podrà començar a reportar-se amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud i la seva durada no podrà excedir del 31 de maig de 2021.

 COTITZACIÓ:

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

La mútua col·laboradora o, en el seu cas, el ISM, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

INCOMPATIBILITATS:

 • Amb el treball per compte d’altri.
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de societats, quan, en la primera meitat del 2021, superin els 6.650,00 €
 • Amb la percepció d’una prestació de la Seguretat Social, tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat desenvolupada.
La reforma fiscal 2015
05/02/2021